REGULAMIN ZAJĘĆ NA BASENIE ORGANIZOWANYCH PRZEZ CAON

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć Aerobiku wodnego oraz zajęć na basenie dla dzieci „Wesołe Bąbelki”.
 1. Uczestnicy zajęć są zobligowani do przestrzegania regulaminu basenu.
 1. Na wszystkie zajęcia organizowane przez CAON obowiązują miesięczne karnety.
 1. Osoba nabywająca karnet oświadcza, iż zapoznała się z treścią regulaminu basenu oraz niniejszego regulaminu i zgadza się na jego warunki.
 1. Karnety wystawiane są imiennie na jedną osobę, bez możliwości ich odstępowania osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony CAON zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
 1. Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych (od-do) musi być wykorzystany w danym miesiącu lub określonych ramach czasowych, bez możliwości jego przedłużenia.
 1. Karnet należy wykupić do 25 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny. Nie wykupienie karnetu w tym terminie powoduje wykreślenie z listy uczestników bez uprzedniego powiadomienia.
 1. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
 1. Karnet uszkodzony, zniszczony lub poddany jakimkolwiek modyfikacjom jest nieważny.
 1. W przypadku nieodbytych zajęć z winy CAON cena karnetu w kolejnym miesiącu zostanie pomniejszona o nieodbyte zajęcia.
 1. Przed zajęciami każdorazowo należy okazać karnet w Recepcji CAON.
 1. Klient uczestniczy wyłącznie w zajęciach grupy, do której został zapisany.
 1. W przypadku opuszczenia zajęć przez klienta nie ma możliwości odrobienia tych zajęć w innej grupie, czy innym terminie.
 1. Osoba chcąca korzystać z zajęć zorganizowanych powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
 1. Ćwiczący przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany poinformować instruktora o wszelkich swoich chorobach i dolegliwościach.
 1. Zabrania się :
 • Uczestnictwa w zajęciach po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
 • Stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu swojemu i innych osób,
 • Fotografowania i filmowania bez zezwolenia.
 1. Na basenie podczas zajęć organizowanych przez CAON może uczestniczyć maksymalnie następująca liczba osób:
 • Aerobik wodny- 10 osób,
 • Zajęcia dla dzieci „Wesołe Bąbelki” w grupach od 0- 1 oraz 1-3 lat- 12 osób (6 dzieci i 6 opiekunów),
 • Zajęcia dla dzieci „Wesołe Bąbelki” w grupie od 3-5 lat – 7 osób.
 • Zajęcia dla dzieci „ Wesołe Bąbelki” w grupie od 5-10 lat – 10 osób.
 1. Dzieci nie należy karmić  minimum 1,5 godziny przed rozpoczęciem zajęć „Wesołych Bąbelków.”
 1. Dzieci do 3 lat uczestniczące na zajęcia „Wesołe Bąbelki” na basenie obowiązują wodoodporne pielucho-majtki.
 1. CAON zastrzega sobie prawo do zmiany instruktorów, zmian w grafikach zajęć, terminach, cen karnetów itd.