REGULAMIN HOTELU

 

 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.

 

DOBA HOTELOWA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 12.00 dnia następnego.
 1. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 2. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji jak najszybciej. Recepcja może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt

 

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960 z późn. zm.).
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników lub innych osobach przebywających w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, nie zwracamy opłaty za daną dobę hotelową.

 

 USŁUGI

 1. Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w Recepcji, co umożliwi personelowi niezwłoczną reakcję.
 2. Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych ma obowiązek zapewnić:

A) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;

B) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu;

C) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych;

D) sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.

3. Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:

A) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;

B) budzenie o wyznaczonej godzinie.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w Recepcji.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających.
 3. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, możemy odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CAON

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.
 2. Odpowiedzialność Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona zgodnie z art. 849 §1 Kodeksu Cywilnego, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu Recepcji.
 3. Możemy odmówić przyjęcia przedmiotów do depozytu recepcji, w przypadku gdy zagrażają one bezpieczeństwu lub, jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych mają zbyt dużą wartość, lub gdy zajmują zbyt wiele miejsca.
 4. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na naszym parkingu czy poza jego terenem, a także  przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.

 

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na naszą własność.

 

CISZA NOCNA

 1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529).
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach: grzałek, kuchenek, butli gazowych, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących  wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 3. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Zabrania się wynoszenia rzeczy stanowiących wyposażenie pokoju poza budynek Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa oraz do korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 6. Zakazuje się prowadzenia na terenie Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 7. Zabrania się nadmiernego hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 9. Goście są zobowiązani do parkowania pojazdów tylko w miejscach do tego przeznaczonych oraz nie zastawiania drogi pożarowej.

 

 

TELEFONY  ALARMOWE

Pogotowie ratunkowe           999

Straż Pożarna                        998

Policja                                    997

 

EMERGENCY  PHONE  NUMBERS

Ambulance Service                999

Fire Brigade                           998

Police                                      997