REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU REHABILITACYJNEGO

 1. Basen rehabilitacyjny jest częścią Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie.
 2. Basen jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 21.00, oraz sobota-niedziela w godz. 8.00 – 20.00 Ostatni klient/grupa może wejść na pływalnię godzinę przed zamknięciem.
 1. Z basenu korzystać mogą osoby:
 • uczące się pływać i doskonalące pływanie pod opieką osoby prowadzącej zajęcia wg harmonogramu,
 • korzystające z zajęć rehabilitacyjnych wg harmonogramu,
 • dzieci do lat 7 pod opieką osoby pełnoletniej (max. dwoje dzieci na jednego opiekuna).
 1. Korzystanie z basenu dla osób prywatnych możliwe jest wyłącznie po uprzednim zakupie biletu wstępu.
 2. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób, stanowiącymi zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.
 3. Za przedmioty pozostawione w szatni Dyrekcja oraz obsługa Zespołu nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Osoby korzystające z części basenowej zobowiązane są przed wejściem do szatni basenu do zmiany obuwia na obuwie specjalne (np. klapki) przeznaczone tylko do zajęć na pływalni.
 5. Wejście oraz wyjcie z basenu odbywa się wyłącznie przez szatnię i natryski. Pozostałe przejścia są wyjściami ewakuacyjnymi.
 6. Na basenie obowiązuje czysty strój kąpielowy ściśle przylegający do ciała, czepki pływackie oraz klapki basenowe.
 7. Obowiązkowe jest korzystanie z natrysków zarówno przed wejściem na basen jak i po wyjściu z basenu.
 8. Zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na basenie, a w szczególności:
 • wchodzenia do wody bez zezwolenia,
 • biegania po płycie basenu oraz po chodnikach otaczających basen,
 • palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, zażywania innych używek oraz jedzenia na terenie basenu,
 • niszczenia urządzeń i sprzętu basenowego lub zaśmiecania i brudzenia terenu basenu,
 • hałasowania,
 • wprowadzania zwierząt.
 1. Osoby korzystające z basenu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody oraz uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych basenu. W przypadku grup zorganizowanych odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 2. Na basenie może przebywać maksymalnie 12 osób.
 3. Zajęcia na basenie muszą odbywać się w obecności ratownika.
 4. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na basen wyłącznie w stroju ćwiczebnym, boso lub w specjalnym obuwiu (klapki).
 5. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 5 min. przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą.
 6. Na basen wszyscy uczestnicy grup wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzenia liczby osób przed i po zajęciach. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia.
 7. Grupy zorganizowane i osoby prywatne korzystające z basenu upoważnione są do korzystania z szatni 15 min. przed i po zajęciach. Wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, które mogą korzystać z szatni przez okres niezbędny do przebrania odzieży.
 8. Grupy zorganizowane oraz osoby prywatne korzystające z basenu powinny po zajęcia złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (deski, tory, koła ratunkowe itp.).
 9. Na sygnał oznaczający koniec zajęć, ćwiczący powinni natychmiast opuścić basen.
 10. Za bezpieczeństwo osób przebywających na basenie odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia i ratownik. W pomieszczeniach basenu, za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun grupy.
 11. Odpłatne zajęcia z nauki i doskonalenia pływania oraz aerobiku w wodzie mogą być prowadzone wyłącznie przez instruktorów placówki. Wymagają one zgody Dyrektora, oraz zawarcia umowy określającej zasady prowadzenia zajęć.
 12. Dyrekcja oraz obsługa Zespołu może kontrolować wszystkie zajęcia a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z basenu.
 13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu basenu.
 14. Ratownicy pełniący dyżur na basenie sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie basenu zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom i poleceniom.
 15. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrekcji oraz obsłudze Zespołu lub pracownikowi recepcji.
 16. Dyrekcja oraz obsługa Zespołu nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody i wypadki wynikające z niezastosowania się do regulaminu.