Jest to jedna z najskuteczniejszych neurorozwojowych metod rehabilitacji niemowląt i dzieci. Terapia poprzedzona jest oceną rozwoju psychoruchowego dziecka. Celem usprawniania jest poprawa funkcjonowania dziecka w życiu codziennym tak, aby mogło wykorzystać swoje możliwości. Pracując koncepcją NDT Bobath wpływamy na wyzwalanie prawidłowych wzorców ruchowych, poprawę zakresów ruchomości oraz normalizację napięcia mięśniowego. Usprawnianie według tej koncepcji odbywa się w formie zabawy, może być łatwo włączone w rozkład dnia dziecka. Rodzice biorą udział w planowaniu i przebiegu terapii.
Zastosowanie terapii NDT:
 Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego różnej etiologii (w tym mózgowe porażenie dziecięce)
 Opóźnienie rozwoju psychomotorycznego będące następstwem przedwczesnego porodu
 Zaburzenia napięcia mięśniowego
 Występowanie wad wrodzonych
 Asymetria ułożenia ciała ( np. kręcz szyi)
 Nieprawidłowy, nieharmonijny rozwój psychomotoryczny.